មិនកំណត់អត្តសញ្ញាណអតិថិជនបាន។សូមចូលដំណើរការសេវាកម្មតាមរយៈ 3G/EDGE របស់ Metfone

រឿងថ្មីបំផុត

ក្លោងទ្វារ
តារាសំដែង: Ethan Hawke, Selena Gomez, Jon Voight
ប្រភេទ: សកម្មភាព
ឆ្នាំ: 2013
ភាពយន្ត: អាមេរិច
រយះពេល: 90'
ចំនួនមើល: 13927
Muck
តារាសំដែង: Jaclyn Swedberg, Kane Hodder, Lauren Francesca
ប្រភេទ: រឿងបុរាណ
ឆ្នាំ: 2015
ភាពយន្ត: អាមេរិច
រយះពេល: 90'
ចំនួនមើល: 9780
កាលប្បវត្តិនៃអំពើអាក្រក់
តារាសំដែង: Daniel Choi, Son Hyun-joo, Dong-seok Ma
ប្រភេទ: រន្ធត់
ឆ្នាំ: 2015
ភាពយន្ត: កូរ៉េ
រយះពេល: 102'
ចំនួនមើល: 22551
មកកាន់ផ្ទះនៃក្ដីស្រលាញ់
តារាសំដែង: Park Hae Il, Yoon Je Moon, Gong Hyo Jin, Yoon Yeo Jeong, Jin Ji Hee
ប្រភេទ: កំប្លែង
ឆ្នាំ: 2013
ភាពយន្ត: កូរ៉េ
រយះពេល: 112
ចំនួនមើល: 11905
រាជនីរបាំ
តារាសំដែង: Jeong hwa Eom, Jeong min Hwang, Mi ran Ra
ប្រភេទ: មនោសញ្ចេតនា,កំប្លែង
ឆ្នាំ: 2012
ភាពយន្ត: កូរ៉េ
រយះពេល: 120
ចំនួនមើល: 12429
Duelist
តារាសំដែង: Ha ji won, Kang dong won, ahn sung ki
ប្រភេទ: មនោសញ្ចេតនា
ឆ្នាំ: 2005
ភាពយន្ត: កូរ៉េ
រយះពេល: 108
ចំនួនមើល: 7781
ត្រចៀកខាងឆ្វេង
តារាសំដែង: Ou Hao, Xia Hu, Yang Yang
ប្រភេទ: មនោសញ្ចេតនា
ឆ្នាំ: 2015
ភាពយន្ត: ចិន
រយះពេល: 120'
ចំនួនមើល: 9262
Brain Man - No Otoko
តារាសំដែង: Fumi Nikaidô, Yôsuke Eguchi, Shôta Sometani
ប្រភេទ: មនោសញ្ចេតនា,កំប្លែង
ឆ្នាំ: 2013
ភាពយន្ត: ជប៉ុន
រយះពេល: 125
ចំនួនមើល: 8321
ខូច
តារាសំដែង: Jae-yeong Jeong, Sung-min Lee, Jun-Young Seo
ប្រភេទ: មនោសញ្ចេតនា,កំប្លែង
ឆ្នាំ: 2014
ភាពយន្ត: កូរ៉េ
រយះពេល: 122
ចំនួនមើល: 6508
A Werewolf Boy
តារាសំដែង: Park Bo Young, Song Joong Ki
ប្រភេទ:
ឆ្នាំ: 2012
ភាពយន្ត: កូរ៉េ
រយះពេល: 90
ចំនួនមើល: 5659
មើលថែម

រឿងថ្មីៗទើបមកដល់

Miss Granny
តារាសំដែង: Sim Eun Kyeong, Nah Moon Hee, Park In Hwan
ប្រភេទ: មនោសញ្ចេតនា,កំប្លែង,Free film
ឆ្នាំ: 2014
ភាពយន្ត: កូរ៉េ
រយះពេល: 124
ចំនួនមើល: 27190
កាលប្បវត្តិនៃអំពើអាក្រក់
តារាសំដែង: Daniel Choi, Son Hyun-joo, Dong-seok Ma
ប្រភេទ: រន្ធត់
ឆ្នាំ: 2015
ភាពយន្ត: កូរ៉េ
រយះពេល: 102'
ចំនួនមើល: 22551
ក្លោងទ្វារ
តារាសំដែង: Ethan Hawke, Selena Gomez, Jon Voight
ប្រភេទ: សកម្មភាព
ឆ្នាំ: 2013
ភាពយន្ត: អាមេរិច
រយះពេល: 90'
ចំនួនមើល: 13927
រាជនីរបាំ
តារាសំដែង: Jeong hwa Eom, Jeong min Hwang, Mi ran Ra
ប្រភេទ: មនោសញ្ចេតនា,កំប្លែង
ឆ្នាំ: 2012
ភាពយន្ត: កូរ៉េ
រយះពេល: 120
ចំនួនមើល: 12429
ខ្ញុំគឺជាស្តេច
តារាសំដែង: Joo Ji hoon, Baek Yoon sik, Byeon Hee bong
ប្រភេទ: កំប្លែង
ឆ្នាំ: 2012
ភាពយន្ត: កូរ៉េ
រយះពេល: 120'
ចំនួនមើល: 12089
មកកាន់ផ្ទះនៃក្ដីស្រលាញ់
តារាសំដែង: Park Hae Il, Yoon Je Moon, Gong Hyo Jin, Yoon Yeo Jeong, Jin Ji Hee
ប្រភេទ: កំប្លែង
ឆ្នាំ: 2013
ភាពយន្ត: កូរ៉េ
រយះពេល: 112
ចំនួនមើល: 11905
Muck
តារាសំដែង: Jaclyn Swedberg, Kane Hodder, Lauren Francesca
ប្រភេទ: រឿងបុរាណ
ឆ្នាំ: 2015
ភាពយន្ត: អាមេរិច
រយះពេល: 90'
ចំនួនមើល: 9780
ត្រចៀកខាងឆ្វេង
តារាសំដែង: Ou Hao, Xia Hu, Yang Yang
ប្រភេទ: មនោសញ្ចេតនា
ឆ្នាំ: 2015
ភាពយន្ត: ចិន
រយះពេល: 120'
ចំនួនមើល: 9262
គូស្នេហ៏
តារាសំដែង: Kim Ju Hyeok, Lee Yoon Ji, Lee Si Young
ប្រភេទ: មនោសញ្ចេតនា
ឆ្នាំ: 2001
ភាពយន្ត: កូរ៉េ
រយះពេល: 103'
ចំនួនមើល: 8510
Brain Man - No Otoko
តារាសំដែង: Fumi Nikaidô, Yôsuke Eguchi, Shôta Sometani
ប្រភេទ: មនោសញ្ចេតនា,កំប្លែង
ឆ្នាំ: 2013
ភាពយន្ត: ជប៉ុន
រយះពេល: 125
ចំនួនមើល: 8321
មើលថែម

Film series