មិនកំណត់អត្តសញ្ញាណអតិថិជនបាន។សូមចូលដំណើរការសេវាកម្មតាមរយៈ 3G/EDGE របស់ Metfone

- ដើម្បីចុះឈ្មោះសេវាកម្ម ufilm សូមផ្ញើពាក្យ ON ទៅកាន់លេខ6183 សេវាកម្មនិងភ្ជាប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ ត្រឹមតែ 5សេន/ថ្ងៃ

- ផ្តាច់សេវាកម្ម Ufilm សូមសរសេរពាក្យ OFF រួចផ្ញើទៅកាន់លេខ 6183

- ផ្តាច់សេវាកម្ម Ufilm ដោយគ្រាន់តែចុចបូតុង ផ្តាច់សេវាកម្ម Ufilm ខាងក្រោម។

.
ផ្តាច់សេវាកម្ម UFILM