មិនកំណត់អត្តសញ្ញាណអតិថិជនបាន។សូមចូលដំណើរការសេវាកម្មតាមរយៈ 3G/EDGE របស់ Metfone
កុំកុំកំពូលប៉ូលីស
តារាសំដែង: Donnie Yen, Louis Koo Louis Koo, Collin Chou Tony Ray Lui
ប្រភេទ: ក្បាច់គុន
ឆ្នាំ: 2007
ភាពយន្ត: ចិន
រយះពេល: 87'
2396 ចំនួនមើល
Boyka: Undisputed IV
តារាសំដែង: Scott Adkins, Teodora Duhovnikova, Alon Aboutboul
ប្រភេទ: សកម្មភាព,ក្បាច់គុន
ឆ្នាំ: 2017
ភាពយន្ត: អាមេរិច
រយះពេល: 86'
13106 ចំនួនមើល
Romantic Warrior
តារាសំដែង:
ប្រភេទ: មនោសញ្ចេតនា,ក្បាច់គុន
ឆ្នាំ: 2017
ភាពយន្ត: ចិន
រយះពេល: 91'
4396 ចំនួនមើល
Journey to the West
តារាសំដែង: Bei-Er Bao, Mengke Bateer, Sihan Cheng
ប្រភេទ: សកម្មភាព,ក្បាច់គុន,កំប្លែង,ផ្សងព្រេង,ប្រឌិត
ឆ្នាំ: 2017
ភាពយន្ត: ចិន
រយះពេល: 109'
57527 ចំនួនមើល
Killer LiMo
តារាសំដែង:
ប្រភេទ: សកម្មភាព,ក្បាច់គុន
ឆ្នាំ: 2017
ភាពយន្ត: ចិន
រយះពេល: 82'
6072 ចំនួនមើល
Unbeatable
តារាសំដែង: Nick Cheung, Eddie Peng, Ting Mei
ប្រភេទ: សកម្មភាព,ក្បាច់គុន
ឆ្នាំ: 2014
ភាពយន្ត: អាមេរិច
រយះពេល: 122'
3725 ចំនួនមើល
City Under Siege
តារាសំដែង: Chrissie Chau, Mo-Chan Chik, Collin Chou
ប្រភេទ: សកម្មភាព,ក្បាច់គុន,កំប្លែង,ប្រឌិត
ឆ្នាំ: 2011
ភាពយន្ត: ចិន
រយះពេល: 110'
6781 ចំនួនមើល
YOUNG DETECTIVE DEE: RISE OF THE SEA DRAGON
តារាសំដែង: Carina Lau, Chien Sheng, Mark Chao
ប្រភេទ: សកម្មភាព,ក្បាច់គុន,ប្រឌិត,រន្ធត់
ឆ្នាំ: 2013
ភាពយន្ត: ចិន
រយះពេល: 131'
7760 ចំនួនមើល
A Battle of Wits
តារាសំដែង: Andy Lau, Sung-kee Ahn, Zhiwen Wang
ប្រភេទ: សកម្មភាព,ក្បាច់គុន,សង្រ្គាម
ឆ្នាំ: 2007
ភាពយន្ត: ចិន
រយះពេល: 132'
3956 ចំនួនមើល
The Legend of Zu
តារាសំដែង: Ekin Cheng, Louis Koo, Ziyi Zhang
ប្រភេទ: សកម្មភាព,ក្បាច់គុន,ប្រឌិត
ឆ្នាំ: 2001
ភាពយន្ត: ចិន
រយះពេល: 104'
3174 ចំនួនមើល