មិនកំណត់អត្តសញ្ញាណអតិថិជនបាន។សូមចូលដំណើរការសេវាកម្មតាមរយៈ 3G/EDGE របស់ Metfone
បំផ្លាញម៉ាស៊ីន
តារាសំដែង: Gina Holden, Jana Pallaske, Lance Henriksen
ប្រភេទ: សកម្មភាព,រន្ធត់,ប្រឌិត
ឆ្នាំ:
ភាពយន្ត: អាមេរិច
រយះពេល: 95'
11569 ចំនួនមើល
អតីតយុទ្ធជនម្នាក់
តារាសំដែង: Toby Kebbell, Adi Bielski, Tony Curran
ប្រភេទ: សកម្មភាព,រន្ធត់
ឆ្នាំ: 2011
ភាពយន្ត: អាមេរិច
រយះពេល: 98'
9555 ចំនួនមើល
ទីក្រុងភ្លើង
តារាសំដែង: Yun-Fat Chow, Danny Lee, Yueh Sun
ប្រភេទ: សកម្មភាព,មនោសញ្ចេតនា
ឆ្នាំ:
ភាពយន្ត: ចិន
រយះពេល: 101'
9231 ចំនួនមើល
ថ្មីចាប់កំណើត
តារាសំដែង: Rowan Atkinson, Rosamund Pike, Dominic West
ប្រភេទ: សកម្មភាព,កំប្លែង,ផ្សងព្រេង
ឆ្នាំ: 2011
ភាពយន្ត: អាមេរិច
រយះពេល: 101'
6517 ចំនួនមើល
ស្ត្រីមេម៉ាយកូនមួយ
តារាសំដែង: Alfred Cheung, Maggie Cheung, Kar Lok Chin
ប្រភេទ: សកម្មភាព,កំប្លែង
ឆ្នាំ: 1988
ភាពយន្ត: ចិន
រយះពេល: 94 min
5180 ចំនួនមើល
ចលាចលនៅក្នុងគុក ភាគ២
តារាសំដែង: Yun-Fat Chow, Sung Young Chen, Roy Cheung
ប្រភេទ: សកម្មភាព
ឆ្នាំ:
ភាពយន្ត: ចិន
រយះពេល: 109'
11531 ចំនួនមើល
គុកនៅថ្ងៃទីមានអគ្គីភ័យ
តារាសំដែង: Yun-Fat Chow, Tony Ka Fai Leung, Ka-Kui Ho
ប្រភេទ: សកម្មភាព,មនោសញ្ចេតនា
ឆ្នាំ: 1987
ភាពយន្ត: ចិន
រយះពេល: 98 min
1285 ចំនួនមើល
មន្ត្រីគយបំបែកគ្រឿងញៀន
តារាសំដែង: Sammo Kam-Bo Hung, Biao Yuen, Takeshi Kaneshiro
ប្រភេទ: សកម្មភាព,កំប្លែង
ឆ្នាំ:
ភាពយន្ត: ចិន
រយះពេល: 90
1682 ចំនួនមើល
អ្នកបើកបរ Pedicab
តារាសំដែង: Sammo Kam-Bo Hung, Siu Chung Mok, Hoi Mang
ប្រភេទ: សកម្មភាព,មនោសញ្ចេតនា,កំប្លែង
ឆ្នាំ:
ភាពយន្ត: ចិន
រយះពេល: 95'
1581 ចំនួនមើល
គំរោង A I
តារាសំដែង: Jackie Chan, Sammo Kam-Bo Hung, Biao Yuen
ប្រភេទ: សកម្មភាព,កំប្លែង
ឆ្នាំ:
ភាពយន្ត: ចិន
រយះពេល: 105'
1153 ចំនួនមើល